G│ˇwna O firmie Ksia┐ki
Power Net
ul. Sekutowicza 5/3
20-152 Lublin

email: biuro@powernet.pl
 

Dostawa gratis

Przy ka┐dym zamˇwieniu realizowanym na terenie Polski wysy│ka gratis.

   

NowoÂci

GWT w praktyce

          
email
has│o
   

Regulamin ksiêgarni internetowej powernet.pl

 1. Sklep internetowy dzia³aj±cy pod adresem www.powernet.pl jest prowadzony przez firmê:

  Power Net
  Anna Anto├▒
  20-152 Lublin
  ul. Sekutowicza 5/3
  Wpis do ewidencji dzia┬│alno┬Âci nr 79289
  REGON: 432730209
  NIP: 712-26-25-851

 2. Zam├│wienia s┬▒ przyjmowane przez strony internetowe www.powernet.pl.
 3. Przyj├¬cie do realizacji zam├│wienia rozpoczyna si├¬ natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia p┬│atno┬Âci przez serwis platnosci.pl.
 4. Zam├│wienia s┬▒ zrealizowane pod warunkiem, ┬┐e towar jest dost├¬pny w magazynie. W przypadku niedost├¬pno┬Âci cz├¬┬Âci towar├│w obj├¬tych zam├│wieniem Klient jest informowany o stanie zam├│wienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz├¬┬Âciowa realizacja, wyd┬│u┬┐enie czasu oczekiwania, anulowanie ca┬│o┬Âci zam├│wienia).
 5. Do ka┬┐dego zam├│wienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili wp┬│yni├¬cia p┬│atno┬Âci. Klient mo┬┐e wprowadzi├Ž zmiany w zam├│wieniu do momentu wystawienia faktury.
 6. Wszystkie ceny podawane s± w z³otych polskich i zawieraj± podatek VAT. Cena podana przy ka¿dym towarze jest wi±¿±ca w chwili z³o¿enia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj±cych siê w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwo³ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu b±d¼ wprowadzania w nich zmian.
 7. Dostawa towaru odbywa si├¬ w wybrany przez klienta i okre┬Âlony w zam├│wieniu spos├│b.
 8. Termin otrzymania przesy┬│ki przez Klienta jest sum┬▒ czasu realizacji zam├│wienia (przygotowania zam├│wienia do wysy┬│ki) oraz czasu dostawy. Zam├│wienie jest zrealizowane po skompletowaniu ca┬│o┬Âci zam├│wionych towar├│w. Standardowy czas realizacji zam├│wienia wynosi 2 dni robocze (w przypadku innych termin├│w jest to podane w karcie ksi┬▒┬┐ki). Czas dostawy wynosi: kurier - 1 dzie├▒ ; poczta (przesy┬│ka zwyk┬│a) - 2-4 dni; poczta (przesy┬│ka priorytetowa) - 1-2 dni.
 9. Powernet.pl nie ponosi odpowiedzialno┬Âci za nieterminowe dostarczenie przesy┬│ek przez poczt├¬ oraz inne firmy kurierskie.
 10. Dostawa zam├│wienia odbywa si├¬ poprzez wysy┬│k├¬ zam├│wionych towar├│w pod wskazany w formularzu zam├│wienia adres Klienta poprzez dostarczyciela przesy┬│ek. Koszt dostawy pokrywa klient. W zale┬┐no┬Âci od wybranej przez Klienta formy p┬│atno┬Âci i spedytora op┬│ata wynosi: poczta (przesy┬│ka zwyk┬│a) - 0 z┬│; poczta (przesy┬│ka priorytetowa) - 2 z┬│.
 11. Klient mo┬┐e wybra├Ž nast├¬puj┬▒ce formy p┬│atno┬Âci za zam├│wione towary:
  • kart┬▒ kredytow┬▒
  • przelewem z konta w banku internetowym.
 12. Zgodnie z Ustaw┬▒ z 2 marca 2000 roku "O ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┬Âci za szkod├¬ wyrz┬▒dzon┬▒ przez produkt niebezpieczny" klient mo┬┐e zrezygnowa├Ž z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ci┬▒gu 10 dni od daty odebrania przesy┬│ki. Jest to mo┬┐liwe tylko w├│wczas, gdy towar nie by┬│ u┬┐ywany, ksi┬▒┬┐ka nie by┬│a rozfoliowana, kopiowana ani nie zosta┬│a w ┬┐aden spos├│b zniszczona. Dotyczy wy┬│┬▒cznie zam├│wie├▒ realizowanych poprzez wysy┬│k├¬.
 13. Zwracany towar nale┬┐y odsy┬│a├Ž razem z otrzyman┬▒ wraz z nim faktur┬▒. Zwrot prosimy kierowa├Ž przesy┬│k┬▒ pocztow┬▒ na adres: Power Net, ul. Sekutowicza 5/3, 20-152 Lublin z dopiskiem "zwrot". Sklep nie przyjmuje ┬┐adnych przesy┬│ek odsy┬│anych za pobraniem.Powernet.pl dokona zwrotu kwoty r├│wnej cenie towaru. Koszty przesy┬│ki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegaj┬▒ zwrotowi. Pieni┬▒dze zostan┬▒ zwr├│cone w ci┬▒gu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zam├│wieniu. Koszt odes┬│ania towaru nie podlega zwrotowi.
 14. Reklamacje. Je┬┐eli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powsta┬│e podczas dostawy, powinien odes┬│a├Ž go przesy┬│k┬▒ pocztow┬▒ na adres: Power Net, ul. Sekutowicza 5/3, 20-152 Lublin. Sklep nie przyjmuje ┬┐adnych przesy┬│ek odsy┬│anych za pobraniem. Koszty, zwi┬▒zane z odes┬│aniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesy┬│ki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsy┬│anego towaru nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž faktur├¬. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s┬▒ najp├│┬╝niej w ci┬▒gu 5 dni roboczych od ich wp┬│yni├¬cia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe┬│nowarto┬Âciowy, a je┬Âli b├¬dzie to ju┬┐ niemo┬┐liwe (na przyk┬│ad z powodu wyczerpania nak┬│adu), sklep zwr├│ci nabywcy r├│wnowarto┬Â├Ž ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dost├¬pne w sklepie towary do wyboru.
 15. Reklamacje dotycz±ce uszkodzeñ mechanicznych przesy³ki powsta³ych podczas transportu bêd± rozpatrywane tylko i wy³±cznie po sporz±dzeniu protoko³u szkodowego podpisanego przez odbiorcê i dostawcê przesy³ki.
 16. Umowa sprzeda¿y zawierana jest miêdzy Klientem a Sprzedaj±cym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostêpnienie istotnych postanowieñ zawieranej umowy nastêpuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesy³k± faktury VAT.
 17. Klient sk┬│adaj┬▒c zam├│wienie o┬Âwiadcza, ┬┐e zapozna┬│ si├¬ z regulaminem i akceptuje jego tre┬Â├Ž.
 18. Umowa sprzeda¿y towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w jêzyku polskim.
 19. S┬▒dem w┬│a┬Âciwym dla rozpatrywania spor├│w wynikaj┬▒cych z umowy sprzeda┬┐y jest s┬▒d w┬│a┬Âciwy dla siedziby pozwanego lub s┬▒d w┬│a┬Âciwy dla miejsca wykonania umowy.
 20. Dane osobowe U┬┐ytkownika podlegaj┬▒ ochronie zgodnie z Polityk┬▒ Prywatno┬Âci ksi├¬garni internetowej Powernet.pl.
 21. Powernet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tre┬Âci niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
Ok│adka
Ok│adka
Ok│adka
Ok│adka