Gwna O firmie Ksiaki
Power Net
ul. Sekutowicza 5/3
20-152 Lublin

email: biuro@powernet.pl
 

Dostawa gratis

Przy kadym zamwieniu realizowanym na terenie Polski wysyka gratis.

              
email
haso
   

Aktualno¶ci

Prawdziwa ¶wie¿ynka

Nie minê³o wiêcej ni¿ dwa miesi±ce od czasu ukazania siê na rynku amerykañskim ksi±¿ki GWT in Practice wydawnictwa Manning, a ju¿ dostêpna jest ona po polsku! Prezentuje ona framework Google Web Toolkit zaprojektowany przez firmê, której nikomu nie trzeba przedstawiaæ (Google), a która wielokrotnie udowodni³a, ¿e tworzenie aplikacji internetowych w Ajaksie to jej domena. Ksi±¿ka GWT w praktyce spe³nia oczekiwania, jakie niesie jej tytu³ – bo rzeczywi¶cie pomija zbêdne rozwa¿ania teoretyczne, skupiaj±c siê na rozwi±zywaniu praktycznych problemów, z jakimi mo¿emy spotkaæ siê w codziennym programowaniu.

Pe³ny opis ksi±¿ki


"Artystyczne projektowanie" najlepiej sprzedaj±c± siê ksi±¿k± informatyczn± w sklepie Merlin

Ksi±¿ka naszego wydawnictwa, "Artystyczne projektowanie stron internetowych", któr± okrzykniêto bestsellerem na rynku amerykañskim, zosta³a doceniona równie¿ przez polskich czytelników. W rankingu najchêtniej kupowanych ksi±¿ek informatycznych ksiêgarni internetowej Merlin.pl znalaz³a siê na pierwszym miejscu! Jest to potwierdzenie jako¶ci i przydatno¶ci tej ksi±¿ki.


Czy rzeczywi¶cie nie szata graficzna zdobi stronê internetow±?

Prawdziwy bestseller na rynku amerykañskim: dziesiêæ tysiêcy egzemplarzy sprzedanych w ci±gu pierwszego miesi±ca! Przekonaj siê, dlaczego ksi±¿ka Jasona Beairda cieszy siê tak du¿ym a wci±¿ nies³abn±cym powodzeniem, i zapoznaj siê z pierwsz± w Polsce publikacj± przedstawiaj±c± w klarowny sposób zasady estetyki, które oka¿± siê nieocenione nie tylko przy projektowaniu stron internetowych, ale równie¿ przy uprawianiu ró¿nych rodzajów grafiki. B±d¼ z Piêknem na ty.

Pe³ny opis ksi±¿ki


Jak nie zostaæ bezrobotnym programist±

W zawodzie programisty sukces nigdy nie jest ostateczny i jak w ¿adnej innej profesji za swego wroga ma spoczywanie na laurach. Po¶wiêcenie siê jednej (np. aktualnie modnej) technologii mo¿e odci±gaæ uwagê od dynamicznie zmieniaj±cej siê sytuacji w bran¿y i prowadziæ prost± drog± do programistycznego lamusa. Chad Fowler w m±dry, ciekawy, a niekiedy zabawny sposób radzi, jak ka¿dy przezorny programista powinien planowaæ swój rozwój zawodowy.

Pe³ny opis ksi±¿ki


Opinie czytelników

(...) Chcia³bym Pañstwu pogratulowaæ wydania ksi±¿ki "Hibernate. Od
nowicjusza do profesjonalisty". Na polskim rynku wydawniczym zbyt
wiele pozycji to, jednym s³owem mówi±c, starocie. Dlatego Pañstwa
inicjatywa wydawania w polskim t³umaczeniu ksi±¿ek, które s±
nowo¶ciami jest bardzo pozytywna. (...)

Micha³ Mech

Hibernacja danych za pomoc± frameworka Hibernate

Pierwszy polski podrêcznik do najnowszej wersji Hibernate 3.2.x., skierowany zarówno do osób po raz pierwszy stykaj±cych siê z tym szkieletem aplikacji, jak i do do¶wiadczonych programistów. Dziêki znalezieniu odpowiedniej proporcji miêdzy prezentowaniem teorii a podawaniem licznych i praktycznych przyk³adów autorzy naucz± ka¿dego, jak bezproblemowo utrwalaæ obiekty w bazie danych.

Pe³ny opis ksi±¿ki

Okadka
Okadka
Okadka
Okadka